Dr Albert van Jaarsveld.

UDkt Albert van Jaarsveld uyiSekelashansela NoMphathi omusha weNyuvesi YakwaZulu-Natali, uqale umsebenzi wakhe ngomhla zi-2 kuNhlolanja 2015. Ubekade enguMlawuli Omkhulu we-National Research Foundation. Umsebenzi wakhe kwezocwaningo, kwezemfundo nezobuholi ububandakanya izikhundla kwezemfundo nezokuphatha eNyuvesi yasePitoli nase-Stellebosch lapho wayeyiDini yezeSayensi, noSolwazi Ophezulu : Uhlelo LwezeziFundo ZezoMhlaba eKolishi i-Dartmouth, e-USA, iSekela Mongameli okuthe ekugcineni waba uMongameli noMlawuli Omkhulu we-National Research Foundation.
Wathola iziqu zakhe ze-PhD ezifundweni ze-Zuwoloji eNyuvesi YasePitoli . Waqhubeka nezifundo zakhe nocwaningo kwezeBhayoloji YezokuLondolozwa Kwemvelo nezokuPhepha komhlaba e-Australia nase-UK ngokulandelana wabe esephothula ukuqeqeshwa kwezokuphatha okuphezulu eNyuvesi yase-Harvard. Ucwaningo lwakhe belugxile kwezempilokwahlukana nezokuhlelela ukulondolozwa kwemvelo, ezempilokwahlukana nokuguquka kwesimo sezulu kanye nezempilandawonye. Waqokwa njengoSolwazi ogcwele emaNyuvesi womabili eyasePitoli neyaseStellenbosch. Futhi useshicilele amaphepha ezocwaningo angaphezulu kwayikhulu abandakanya nemisebenzi ekucashunwe kuyo kakhulu kwezeSayensi neMvelo.

Ngesikathi esanguMlawuli Omkhulu we-National Research Foundation, isabelozimali sakhula sisuka kuma-2bn saya kuma-4bn kanti nenhlangano yaba negalelo ekuqhutshweni kohlelo lobunyoninco noguquko emkhakheni wezocwaningo. Kulesi sikhathi isilinganiso sezocwaningo sakhula sisuka kuma-48% kwathi abathola iziqu ze-PhD baba ngama-57%. Isibalo sabacwaningi abakleliswe yi-NRF sanyuka saba ngama-56%, esabacwaningi abamnyama abaklelisiwe saba ngama-55% kwathi abesifazane banyuka ngama-36%. I-NRF ikhuphule ukwesekwa kwabenza izifundo zeziqu zobudokotela ngama-48%, futhi ukucaphunwa emhlabeni jikelele komsebenzi wocwaningo walapha wezesayensi kunyuke ngama-25% kusukela kunyaka wezi-2009 kuya kowezi-2014. Ngaphezulu kwalokhu, i-SALT iqale ukusebenza ngokugcwele, i-Afrika yanqoba umqhudelwano weSKA kanti nokutshalwa kwezimali kwezengqalasizinda emaNyuvesi nemiKhandlu YezeSayensi kwakhula kakhulu. Utshalozimali lwama-R300m lwenziwa ukuze kuthuthukiswe izizinda zocwaningo zika zwelonke.

UDkt van Jaarsveld uke waklonyeliswa ngemiklomelo enhlobonhlobo ebandakanya ekaSosayensi Osakhula Ovelele, Ovelele Ezifundweni, umklomelo kaShansela kwezokuFunda eNyuvesi YasePitoli; umklomelo weSekelashansela eNyuvesi Yase-Stellenbosch KwezoCwaningo; nendondo ye-Centenary yezomsebenzi ophezulu kwezocwaningo, ezokufundisa nezobuholi ayithola enhlanganweni i- "South African Academy of Science and Arts". Uklonyeliswe ngokubambisana ngomklomelo i- International Zayed kwezemvelo, uyilungu lezinhlangano zabasebenzayo nezezifundiswa nososesheni okubalwa nokuba yi-Fellow of the Royal Society of South Africa nokuba yilungu elikhethiwe le-South African Academy of Sciences.

Ohlangothini lwezomhlaba jikelele, uDkt van Jaarsveld uke waba usihlalo ngokubambisana weMillennium Ecosystem Assessment lapho bekwenziwa ama-Sub-global assessments; uyilungu lekomidini labaqokayo le-ICSU; waxoxisana ne-IPBES; waba uSihlalo weqembu Lomhlaba loNgqongqoshe BezeSayensi le-G8 i-Group of Senior Officials on Global Research Infrastructure; noSihlalo we- International Group of Funding Agencies (IGFA), uSihlalo ngokubambisana we-Belmont Forum waphinde waba yilingu lethimba lababuyekezayo le-ICSU (2013-2014).