Magna Charta Universitatum

The University of KwaZulu-Natal (UKZN) is a signatory of The Magna Charta Universitatum that has been signed by over 700 Vice-Chancellors globally. UKZN is committed to the principles laid out by Magna Charta that include: the freedom in research and training; open dialogue; autonomy; relevant teaching and research and to attain full universal knowledge.

Since its inception in 1988 the document has become the major reference for the fundamental values and principles of the university. In celebration and to commemorate the 23rd anniversary the Magna Charta Observatory organized a conference on the 15th September 2011 on Contemporary Threats and Opportunities, Academic Freedom and Institutional Autonomy within the Context of Accreditation, Quality Assurance and Rankings.

For more information click here: http://www.magna-charta.org/
INyuvesi YaKwaZulu-Natali (UKZN) ingenye yezikhungo ezasayina i-Magna Charta Universitatum esayinwe ngamaSekela-Shansela angaphezu kwama-700 emhlabeni wonke jikelele. I-UKZN izibophezele kuzinqubo ezihlonzwe yi-Magna Charta, ezibandakanya, inkululeko kwezocaningo nokuqeqeshwa, inkulumompikiswano evulelekile, ukuzimela, imfundo nocwaningo okubhekelela izimo esiphila ngaphansi kwazo kanjalo nokuthola ulwazi olusezingeni lomhlaba.

Kusukela ngonyaka we-1988 lo mqulu ubulokhu uyindlela yokuhlonza izimisompilo nezinqubo zamaNyuvesi. Njengengxenye yokugubha iminyaka engama-23 iMagna Charta Observatory yahlela ingqungquthela ngamhla ziyi-15 kuMandulo 2011, ngaphansi kwesihloko esithi, Contemporary Threats and Opportunities, Academic Freedom and Institutional Autonomy within the Context of Accreditation, Quality Assurance and Rankings.

Ngolwazi olwengeziwe ciphiza lapha: http://www.magna-charta.org/

General Enquiries

DBN: +27 31 260 1111
PMB: +27 33 260 5111
or Call +27 31 260 8596 and follow the voice prompts

Did you Know?

UKZN’s School of Information Systems and Technology was the first university in South Africa to introduce Podcasting as an educational tool.

The University enjoys a century of academic advancements.

Spud author, John Van De Ruit, graduated from UKZN.

UKZN is the third most productive university in South Africa in terms of research output

South Africa's best-known and most popular television maths and science teacher William Smith obtained a Master’s degree from the former University of Natal

UKZN is one of three African universities rated amongst the top 500 universities of the world according to the Academic Rankings of World Universities(ARWU).

The multimillion-rand KwaZulu-Natal Research Institute for Tuberculosis and HIV/AIDS (K-RITH), an international centre of scientific research, is located on the University's Medical school campus.

The University offers approximately 2 000 academic programmes at both undergraduate and postgraduate levels.

UKZN has been home to many successful sportsman over the years, Tommy Bedford a former Springbok Rugby player, Shaun Pollock & Jonty Rhodes South African Cricketers.

Some high profile businessmen studied at UKZN, Sol Kerzner the developer of Lost city & more, Stephen Saad the CEO & founder of Aspen Pharmacare Holdings, Guy Brazier the regional leader of Deloitte & Alan Olivier the CEO of Grindrod Group.

Electronic Newsletter

 

Follow us